how to fix font problem

Go down

how to fix font problem Empty how to fix font problem

Post by viktors on May 11th 2008, 3:10 am

Äîáðî äîøëè íà ***************** Ôîðóì

Ìîëèìî âàñ äà ñà÷óâà¼òå îâ༠å-ìàèë. Ñëåäå èíôîðìàöè¼å î âàøåì íàëîãó:

----------------------------
Êîðèñíè÷êî èìå: ********
Øèôðà: ********
----------------------------

Âàø íàëîã òðåíóòíî íè¼å àêòèâàí. Íå ìîæåòå ãà êîðèñòèòè äîê íå ïîñåòèòå ñëåäåžè ëèíê:

activation link here

Ìîëèìî âàñ äà óïàìòèòå âàøó øèôðó ¼åð îíà ¼å êðèïîâàíà ó íàøî¼ áàçè è íå ìîæåìî Âàì ¼å ïîíîâî ïîñëàòè. Àêî ñëó÷à¼íî çàáîðàâèòå øèôðó, ìîæåòå çàòðàæèòè íîâó êî¼à öå áèòè àêòèâèðàíà íà èñòè íà÷èí êàî è îâ༠íàëîã.

Õâàëà âàì øòî ñòå ñå ðåãèñòðîâàëè.


my forum is on Serbian Cyrilic ,and when new members wants to register this showes when they get activation link by mail

can i fix somehow that showes regulary

thanks i need to fix this fast
avatar
viktors
New Member

Posts : 24
Reputation : 0
Language : English,Serbian

View user profile

Back to top Go down

how to fix font problem Empty Re: how to fix font problem

Post by TeamKaizen on May 11th 2008, 3:16 am

Did you make sure you put in General section in your admin section and select your language that you need??
TeamKaizen
TeamKaizen
Forumember

Male Posts : 88
Reputation : 0
Language : english
Location : SoCal, California

View user profile http://www.teamkaizenforum.darkbb.com

Back to top Go down

how to fix font problem Empty Re: how to fix font problem

Post by viktors on May 11th 2008, 3:35 am

yes i put it,but nothing


P.S. I FIXED THANKS Very Happy
avatar
viktors
New Member

Posts : 24
Reputation : 0
Language : English,Serbian

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum