what is Points Shop ? and the solved table

Go down

Solved what is Points Shop ? and the solved table

Post by kostadene on May 11th 2011, 6:30 pm

what is the points shop ?

and i want the code table to "enter" the solvedLast edited by kostadene on May 12th 2011, 7:35 pm; edited 1 time in total

kostadene
Forumember

Posts : 67
Reputation : 0
Language : greek

http://greek-kostas.fanforum.biz/

Back to top Go down

Solved Re: what is Points Shop ? and the solved table

Post by Base on May 11th 2011, 6:32 pm

Hi, a points shop is a shop that you set up on your forum to sell things to members. It has to be done manually and there is no way currently for an automatic shop to be set up.

For topic icons: https://help.forumotion.com/t86303-topic-icons-how-to-add-a-solved-icon
avatar
Base
Forumaster

Male Posts : 10386
Reputation : 1693
Language : English and French
Location : United Kingdom, England

http://forumotionhub.net

Back to top Go down

Solved Re: what is Points Shop ? and the solved table

Post by kostadene on May 11th 2011, 6:40 pm

the icon solved added... but i want to add a table look the picture !

and more about the "shop"

what i can add on this shop?

kostadene
Forumember

Posts : 67
Reputation : 0
Language : greek

http://greek-kostas.fanforum.biz/

Back to top Go down

Solved Re: what is Points Shop ? and the solved table

Post by petros_7 on May 11th 2011, 7:09 pm

êáëçóðåñá Êùóôá äåí îåñù êáí ðïéïò åéóáé êáé ôé áêñéâùò èåëåéò íá êáíåéò ôõ÷áéá åøá÷íá åíá èåìá êáé åðåóå óôá ìáôéá ìïõ ôï óõãêåêñéìåíï óïõ èåìá êáé äéáðéóôùóá ïôé óå ïëá óïõ ôá èåìáôá å÷åéò ôï äéêï ìáò öïñïõì ìå åéêïíåò êáé ëéíê ãéá ðéï ëïãï ôï êáíåéò áõôï;ðñïóðáèåéò íá êáíåéò éäéï ìå ôï äéêï ìáò;åìåéò ôá å÷ïõìå êáíåé ïëá ìïíïé ìáò ìðïñåéò íá ìðåéò êáé íá ñùôçóåéò áëëá äåò êáé êáíåíá áëëï ìçí ôï êáíåéò êáé åóõ éäéï ìå ôï äéêï ìáò ðùò êáíáìå ôï åíá êáé ðùò êáíáìå ôï áëëï.Ñùôáò åäù ðùò êáíáìå ôï åíá êáé ðùò êáíáìå ôï áëëï áöïõ åìåéò ïé éäéïé ôá êáíáìå áõôá.Èá óå ðáñáêáëïõóá íá ìçí îáíá áó÷ïëçèåéò ìå ôï äéêï ìáò öïñïõì äåí èåëïõìå áëëç äéáöçìéóç åéìáóôå êïìðëå Very Happy
avatar
petros_7
Forumember

Male Posts : 341
Reputation : 2
Language : Greek
Location : Greece

http://www.thegreeksenergy.com/forum

Back to top Go down

Solved Re: what is Points Shop ? and the solved table

Post by Base on May 11th 2011, 7:12 pm

@petros_7 wrote:êáëçóðåñá Êùóôá äåí îåñù êáí ðïéïò åéóáé êáé ôé áêñéâùò èåëåéò íá êáíåéò ôõ÷áéá åøá÷íá åíá èåìá êáé åðåóå óôá ìáôéá ìïõ ôï óõãêåêñéìåíï óïõ èåìá êáé äéáðéóôùóá ïôé óå ïëá óïõ ôá èåìáôá å÷åéò ôï äéêï ìáò öïñïõì ìå åéêïíåò êáé ëéíê ãéá ðéï ëïãï ôï êáíåéò áõôï;ðñïóðáèåéò íá êáíåéò éäéï ìå ôï äéêï ìáò;åìåéò ôá å÷ïõìå êáíåé ïëá ìïíïé ìáò ìðïñåéò íá ìðåéò êáé íá ñùôçóåéò áëëá äåò êáé êáíåíá áëëï ìçí ôï êáíåéò êáé åóõ éäéï ìå ôï äéêï ìáò ðùò êáíáìå ôï åíá êáé ðùò êáíáìå ôï áëëï.Ñùôáò åäù ðùò êáíáìå ôï åíá êáé ðùò êáíáìå ôï áëëï áöïõ åìåéò ïé éäéïé ôá êáíáìå áõôá.Èá óå ðáñáêáëïõóá íá ìçí îáíá áó÷ïëçèåéò ìå ôï äéêï ìáò öïñïõì äåí èåëïõìå áëëç äéáöçìéóç åéìáóôå êïìðëå Very Happy

This is an English support forum and therefore you will need to speak in English, thank you. Wink

You can put whatever you want in a points shop, here are some ideas: https://help.forumotion.com/t41194-points-shop-ideas
avatar
Base
Forumaster

Male Posts : 10386
Reputation : 1693
Language : English and French
Location : United Kingdom, England

http://forumotionhub.net

Back to top Go down

Solved Re: what is Points Shop ? and the solved table

Post by ' joãopedro on May 11th 2011, 7:13 pm

Hi kostadene,

About the table I think that's automatically possible with the PhpBB2 version. I'm not sure.

If you want to create a shop you have to it manually. We can begin by creating a forum called "shop". Then you start creating topics with different things to sell. As your members claim certain things you can withdraw points from their accounts, for example.

See ya.
avatar
' joãopedro
New Member

Posts : 9
Reputation : 0
Language : Portuguese, English

Back to top Go down

Solved Re: what is Points Shop ? and the solved table

Post by kostadene on May 11th 2011, 7:33 pm

@' joãopedro wrote:Hi kostadene,

About the table I think that's automatically possible with the PhpBB2 version. I'm not sure.

If you want to create a shop you have to it manually. We can begin by creating a forum called "shop". Then you start creating topics with different things to sell. As your members claim certain things you can withdraw points from their accounts, for example.

See ya.


i have punphp...

and thanks base for this link

kostadene
Forumember

Posts : 67
Reputation : 0
Language : greek

http://greek-kostas.fanforum.biz/

Back to top Go down

Solved Re: what is Points Shop ? and the solved table

Post by ' joãopedro on May 11th 2011, 7:42 pm

And it doesn't work in that version?
I guess it only works in PhpBB2 then...
avatar
' joãopedro
New Member

Posts : 9
Reputation : 0
Language : Portuguese, English

Back to top Go down

Solved Re: what is Points Shop ? and the solved table

Post by kostadene on May 11th 2011, 7:50 pm

@' joãopedro wrote:And it doesn't work in that version?
I guess it only works in PhpBB2 then...

doesnt work... Sad

kostadene
Forumember

Posts : 67
Reputation : 0
Language : greek

http://greek-kostas.fanforum.biz/

Back to top Go down

Solved Re: what is Points Shop ? and the solved table

Post by kostadene on May 12th 2011, 7:20 pm

solved thanks

kostadene
Forumember

Posts : 67
Reputation : 0
Language : greek

http://greek-kostas.fanforum.biz/

Back to top Go down

Solved Re: what is Points Shop ? and the solved table

Post by Sanket on May 13th 2011, 4:29 am

Since this thread is marked solved, I will lock this thread.


Sanket Smile

avatar
Sanket
ForumGuru

Male Posts : 48766
Reputation : 2828
Language : English
Location : Mumbai

http://webartzforum.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum